Harbour Info Facilities Future Expansion
Cruise Shipyard
บริษัท ซีทราน ทราเวิล จำกัด มีแผนที่จะดำเนินการพัฒนาพื้นที่ท่าเทียบเรือ, อาคารพักคอยผู้โดยสาร และพื้นที่ว่างโดยรอบให้เป็นศูนย์รวมของเรือโดยสารท่องเที่ยวที่ได้ตามมาตรฐานสากล เป็นที่เชิดหน้าชูตาของจังหวัดภูเก็ต ซึ่งให้บริการทั้งในรูปของท่าเทียบเรือ และบริการต่อเนื่อง เช่น ซ่อมสร้างเรือ, รับฝากจอดเรือ และพื้นที่สำหรับพักผ่อนหย่อนใจ ซึ่งการพัฒนาดังกล่าวนอกจากจะเป็นการเพิ่มศักยภาพของท่าเทียบเรือเดิมแล้ว ยังสามารถช่วยสร้างงานเพื่อความเจริญของท้องถิ่นอีกด้วย
แนวทางในการพัฒนาท่าเทียบเรือรัษฎา และพื้นที่ใกล้เคียง
1. เพื่อพัฒนาเครือข่ายการขนส่งนักท่องเที่ยวทางทะเลโดยใช้ภูเก็ตเป็นศูนย์กลาง เพื่อการกระจายนักท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลในพื้นที่จังหวัดโดยรอบ
2. เพื่อพัฒนาให้ท่าเทียบเรือรัษฎาเป็นท่าเทียบเรือโดยสารสำหรับ รับ-ส่ง นักท่องเที่ยว ที่มีมาตรฐานความปลอดภัย โดยมีสิ่งอำนวยความสะดวก และการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวที่ประสงค์จะเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลต่าง ๆ ด้วยเรือโดยสาร
3. เพื่อให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว พักผ่อนหย่อนใจริมทะเลแห่งใหม่ของจังหวัดภูเก็ตที่มีความสวยงาม มีร้านขายสินค้าและร้านอาหารไว้บริการแก่นักท่องเที่ยวอย่างครบครัน รวมถึงสวนหย่อนให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับชุมชนด้วย
4. เพื่อการพัฒนาเป็นศูนย์ประสานงานด้านความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว และเรือท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวในทะเลโดยรอบของจังหวัดภูเก็ตโดยจัดให้มีระบบสื่อสารพร้อมรับแจ้งเหตุ และติดต่อหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล
5. เพื่อการพัฒนาพื้นที่ใกล้เคียง ให้เป็นอู่ซ่อมเรือที่ได้มาตรฐานรองรับการขยายตัวของเรือท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดใกล้เคียงที่ขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็วตามการเจริญเติบโตของนักท่องเที่ยว
6. เพื่อการพัฒนาพื้นที่ใกล้เคียงให้เป็นลานจอดเรือ และซ่อมเรือยอร์ท เรือใบ ขนาดเล็ก ซึ่งชาวต่างประเทศนิยมนำเข้ามาซ่อมแซมในจังหวัดภูเก็ต

แผนงานพัฒนาท่าเทียบเรือรัษฎา บริษัท ซีทราน ทราเวิล จำกัด :

Shipyard อาคารท่าเทียบเรือ Future Expansion
1. พื้นที่อู่ซ่อมเรือ
2 .อาคารท่าเทียบเรือ
3. อนุเสาวรีย์เสด็จ
กรมหลวงชุมพร
และสวนดอกไม้
4. บ่อบำบัดน้ำเสีย
5. แผนงานในอนาคต
Copyright © 2002. Seatran Travel.
64/423 หมู่ 7 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ (076) 355410-2, 219391-2 โทรสาร. (076) 355413
E-mail : info@seatran.co.th