Rassada Shipyard
แผนงานพัฒนาท่าเทียบเรือรัษฎา มีแผนที่ดำเนินการพัฒนาพื้นที่ท่าเทียบเรือ, อาคารพักคอยผู้โดยสาร และพื้นที่ว่างโดยรอบ
ให้เป็นศูนย์รวมของเรือโดยสารท่องเที่ยวที่ได้ตามมาตรฐานสากล เป็นที่เชิดหน้าชูตาของจังหวัดภูเก็ต ซึ่งให้บริการทั้งในรูปของท่าเทียบเรือ และบริการต่อเนื่อง เช่น ซ่อมสร้างเรือ, รับฝากจอดเรือ และพื้นที่สำหรับพักผ่อนหย่อนใจ ซึ่งการพัฒนาดังกล่าวนอกจากจะเป็นการเพิ่มศักยภาพของท่าเทียบเรือเดิมแล้ว ยังสามารถช่วยสร้างงานเพื่อความเจริญของท้องถิ่นอีกด้วย
โครงการอู่ซ่อมเรือ "ซีทรานชิปยาร์ด" เป็นโครงการต่อเนื่องจากการพัฒนาท่าเทียบเรือรัษฎาและอาคารพักคอยผู้โดยสาร
ซึ่งทางบริษัทฯ เช่าจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มีลักษณะเป็นที่ดินว่างเปล่าพื้นที่ประมาณ 4.5 ไร่ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของท่าเทียบเรือรัษฎา โดยมีความกว้างของหน้าที่ดินด้านที่ติดกับคลองท่าจีน กว้างประมาณ 75 เมตร และยาวประมาณ 95 เมตร จากคลองท่าจีนถึงถนนทางเข้าท่าเทียบเรือ ซึ่งนอกจากจะสามารถพัฒนาเป็นอู่ซ่อมเรือในลักษณะคานซ่อมเรือ (Slipway) แล้ว บริเวณด้านที่ติดกับคลองท่าจีนยังสามารถก่อสร้างเป็นลักษณะเขื่อนคอนกรีต เพื่อใช้เทียบเรือต่อเนื่องจากท่าเทียบเรือเดิมได้อีก โดยจะมีความยาวประมาณ 60 เมตร
โครงการนี้จะสามารถรองรับการขยายตัวของเรือท่องเที่ยวประเภทต่างๆ ที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นตามอัตราการเจริญเติบโต
ของจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศที่หลั่งไหลเข้ามาเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดใกล้เคียง โดยจะให้บริการแบบครบวงจรด้วยการนำเรือขึ้นจากน้ำมายังบริเวณลานซ่อมเรือ ขูดเพรียงทำความสะอาดใต้ท้องเรือ และฉีดล้างท้องเรือด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง, ซ่อมแซมตัวเรือที่เสียหายด้วยการตัดเปลี่ยนแผ่นตัวเรือ ทั้งที่เป็น ไม้, เหล็ก, อลูมิเนียม หรือวัสดุประเภทอื่น ๆ, พ่นสีใต้ท้องเรือ, ซ่อมแซมเครื่องจักรใหญ่ และเครื่องไฟฟ้า ตลอดจนอุปกรณ์ประจำเรืออื่น ๆ รวมถึงแผนที่จะพัฒนางานทางด้านต่อเรือ ประเภทต่าง ๆ ด้วยในอนาคต
Copyright © 2002. Seatran Travel.
64/423 หมู่ 7 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ (076) 355410-2, 219391-2 โทรสาร. (076) 355413
E-mail : info@seatran.co.th
Site Developed by Grapho